Adada Nati Niwele

Adada nati niwele
Mwanalume uyu wakunitoza
Ndine mwanakazi yayi
Mwanakazi mbulutu
Kwene munyumba nkhupyera
Ndine mwanakazi yayi
Kwene bana nkhubaba
Adada nati niwele
Niza mlima kukaya

Adada nati niwele
Mwanalume wanisuzgha
Ndeke zinai baliwiska
Ndine mwanakazi yayi
Ine bana nkhulela
Ndine mwanakazi yayi
Nabapa bana bankhondi
Ndine mwanakazi yayi
Mutima bukubin’gha nkhanira
Adada nati niwele
Niza mlima kukaya

Adada nati niwele
Mutima ukubaba
Mwanalume wavunduka
Ndimwe mwanakazi yayi
Kwacha nkhuniskula
Nchito nkhusebeza
Nkhubuka kandanye
Muhanya na usiku
Bana nkhuryeska
Adada nati niwele
Nkharo ya ulanda njiheni
Adada nati niwele
Nizamlima kukaya
Nakuluba munyumba

Adadda nati niwele
Namwana winu natambula
Turo nkhugona yayi
Mahambaga batinkha
Chekwechekwe nkhuryapo yayi
Kadende kacidulo mbaya
Na nthendero
Namwana winu nazingiziwa
Adada nati niwele
Ndeke zinai baliwiska
Mwanalume wakunisula
Usiku na muhanya
Ndiwe mwakazi yayi
Mwanakazi chilekwa iwe
Namwana winu natambula
Nyifwa yindanunkhe
Adada nati niwele
Nizamulima kukaya

Adada nati niwele
Seko panyumba palije
Mwanalume wakupantha
Nakupantha comene
Balendu abale binu mbaheni
Bakumala bufu panyumba
Bakumala makopara
Bangizanga panyumba yayi
Bahambenge kukaya
Amama nati niwele
Nizamlima kukaya

Adada nati niwele
Citima canikola
Kwacha masozi lakalaka
Nasuzghikilaci ine
Adada nati niwele
Nizamlima vingoma
Nakuseka mazuba wose
Adada nati niwele
Vimwemwe panyumba palije
Namwana winu thupi lamangika
Nyifwa yindanunkhe
Adada nati niwele
Nizamulima kukaya

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.