Amama Nati Niwele

Amama nati niwele
Mwanakazi uyu wakunituka
Ndine mwanalume yayi
Mwanalume tondo
Kwene nyumba nkhusonkhela
Ndine mwanalume yayi
Kwene bana kuryeska
Amama nati niwele
Niza mlima kukaya

Adada nati niwele
Mwanakazi wanisuzgha
Ndeke zinai baliwiska
Ndine mwanalume yayi
Ndine mwanalume yayi
Namupa bana bankhondi
Ndine mwanalume yayi Mutima bukubin’gha nkhanira
Adada nati niwele
Niza mlima kukaya

Amama nati niwele
Mutima ukubaba
Mwanakazi wagaruka
Ndimwe banalume yayi
Kwacha nkhuniskula
Nchito nkhusebeza
Nkhubuka kandanye
Muhanya na usiku
Magalimoto ghatatu
Bana nkhuryeska
Amama nati niwele
Nkharo ya ulanda njiheni
Amama nati niwele
Nizamlima kukaya

Adadda nati niwele
Namwana winu natambula
Turo nkhugona yayi
Chekwechekwe nkhuryapo yayi
Kadende kacidulo
Na nthendero
Namwana winu nazingiziwa
Adada nati niwele
Ndeke zinai baliwiska
Mwanakazi wakunituka
Usiku na muhanya
Ndimwe banalume yayi
Banalume tondo imwe
Namwana winu natambula
Nyifwa yindanunkhe
Adada nati niwele
Nizamulima kukaya

Amama nati niwele
Seko panyumba palije
Mwanakazi wakusunkha
Nakupantha comene
Balendu abale binu mbaheni
Bakumala bufu panyumba
Bakumala makopara
Bangizanga panyumba yayi
Bahambenge kukaya
Amama nati niwele
Nizamlima kukaya

Amama nati niwele
Citima canikola
Kwacha masozi lakalaka
Nasuzghikilaci ine
Amama nati niwele
Nizamlima vingoma
Nakuseka mazuba wose
<Amama nati niwele
Vimwemwe panyumba palije
Namwana winu nazingiziwa
Nyifwa yindanunkhe
Adada nati niwele
Nizamulima kukaya

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.