Nyimbo za kalimba za Washeni Zulu

Nyimbo za kalimba za Washeni Zulu

Nyimbo zakalimba za Washeni Zulu ndi zabwino kwabiri. Nyimbozi zili ndi mphamvu kwabiri chifukwa zimakamba za umoyo wa anthu mu Zambia ndi zimeke zimawavuta mumtima mwawo.  Mnyimbo iyi a bambo Washeni Zulu alikukamba zimene zimachitikita kwa ana amasiku ano. Umoyo uja wa mwambo wakumudzi wa sinthika chifukwa ana ena sibalemeka makolo babo. Makolo nawo nthawi zina  amasiya mwambo ndikuyamba kukhala umoyo wosokoneza.  Iyi nyimbo ya  a Washeni Zulu dzina lake ndi “Lifiti Yinkhale Ng’anda” kusonyeza kuti uyu mwana wa mkazi apanga malifiti ba amuna kuti bakhale nganda kapena nyumba. Amene amavomeleza akuti “Mwana wanu nichungwa” kusonyeza kuti mwana niwosokonezeka. Nyimbo anakopa ndi  Dr. Mwizenge S. Tembo mu Zambia mu April 1989 pa Institute of African Studies of the University of Zambia.

[Introduction: The change from a traditional to the modern urban life style introduced tremendous conflict and stresses in the Zambian society. The lyrics of this song by a Zambian artist Washeni Zulu are a commentary on the life and conduct of  some young women today and how they relate to their mothers. Listen here: YouTube clip. ]

LIFITI  YINKHALE  NG’ANDA by  Washeni   Zulu

Washeni: Lifiti yinkhale ng’anda

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Lifiti yinkhale ng’anda

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Yinkhale ng’anda chimwana chanu chawutuka alume bake

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Kubutuka alume bake mwana ofuna kuyendayenda

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Akamva motoka mwana wanu matu pangalala

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Nkhuku zonse zikuti pokopoko

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Manzi pakuti papapaka

Response: Mwana wanu ni chungwa

Washeni: Kiti akuti ng’aung’au

Response: Mwana wanu ni chungwa

Washeni: Muoneni kwa kuza acita ngati kucesha kumenso

Response: Mwana wanu ni chungwa

Washeni: Bana bamasiku bano mweo aliye ulemu

Response: Mwana wanu ni chungwa

Washeni: Kunyata amai bake mbama  kunyata amai bake

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Kunyoza amai bake akuti amai nifontini

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Akuti amai nifara

Washeni: Zapaka motoka zupita mumseu

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Waiziba tyani kuti na A Banda akuza uku

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Kuiziba saundi motokali kuiziba saundi motokali

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Mwana wangu naona kunyala

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Ulwala vinji amama newo nulwala mutu

Response: Mwana wanu nachungwa

Washeni: Kasi niwenye wake kansi mwana wanu wawela na cinzonono

Response: Mwana  wanu nichungwa

Washeni: Taleta bifi we mwan awangu wewo wayifwaya kuni

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Niyike ku mnyango amama muyopa kuti munganinyate

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Neo niliye kukunyata

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Niliye kukunyata weo awuso amene angakunyate

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Leta bifi tilabe leta tilabe

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Kuyilaba amai bake ekuimvwa kuwama bifi

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Kuvina vina amai bake

Washeni: Kuvina vina amai bake

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Ocita nakuwa pansi

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Kuzinyula vilonda mweo

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Pamphumi cilonda amai bake

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Pankhokola cilonda

Washeni: Pofuma ku tauni mwana wao pofuma kutauni

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Uku vibolobodo mwana wanu

Washeni: Uku gomola mwana wanu

Washeni: Uku gomola mwana wanu

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Uku vishuga mwana wanu

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Amai powutukila mwana wao ewila pa mwala

Washeni: Mwana wanu ciri kumanja

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Iyi nikeke mayi weo yiri kumanja nikeke

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Leta tiyimvwe kuyilaula amai bake

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Kucita kubawezgha amai

Washeni: Bvwalani bwino mai

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Panja pali banthu amai

Washeni: Panja pali banthu amai

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Vinthu niwangu amai

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Vinthu mpasanga amai

Washeni: Vinthu nkucelwa mwana wanu

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Vinthu mgaligeti mwana wanu

Washeni: Vinthu mgaligeti mwana wanu

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Lifiti yinkhale ng’anda

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Lifiti Yiknhale ng’anda

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Yinkhale ng’anda mwana wanu awutuka alume bake

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Ofuna kuyenda yenda

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Ofuna kuyenda yenda akamvwa motoka mwana wanu matu pangalala

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Amai kumkosha mwana wangu ukuya kuni

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Nikuya kwa kweni banu

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Akweni banu nibani

Response: Mwana wanu nicungwa

Washeni: Neo nibani mai mwayibala beleta nyama

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Beleta nyama pasondo beleta wunga

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Zuseka nkhuku zonse zikuti pokopoko

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Manzi akuti pakapaka

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Kiti akuti ng’au ng’au

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Muoneni kwa akuza ocita kuchesha kumenso

Response: Mwana wanu nichungwa

Washeni: Bana amasiku bano baliye ulemu

Response: Mwana wanu nichungwa

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.